Stadgar och policydokument

Stadgar
Föreningens stadgar beslutas av årsstämman. 
Stadgar för Tellusborg (beslutade 2018)

Policydokument
Policydokument beslutas av styrelsen.
Riktlinjer/policy för korttidsuthyrning antagen 20160503.
Policy för rökgångar och rökkanaler antagen 20141202.